תקנון פעילות פייסבוק

תקנון תחרות "התמונה המוצלחת" - RedSea Diving Festival

1. כללי

1.1. RedSea Diving Festival, מכריזה על תחרות " תמונות הצלילה" נושאת פרס/ים (להלן: "התחרות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה. 

1.2. התחרות תפורסם באמצעות פרסום במדיה ש-RedSea Diving Festival תבחר.

1.3. תקנון התחרות יפורסם בעמוד ה-Facebook של IsraelRedSea Diving Festival (להלן: "עמוד ה- Facebook"). 

1.4. כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הנן לנוחות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד.

2. תקופת התחרות

2.1. התחרות תחל בתאריך ה-31.01.2020 בשעה: 12:30 ותסתיים בתאריך ה-12.3.2020 בשעה 19:00 (להלן: "התחרות"). 

2.2. במהלך תקופת התחרות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר התחרות הובא לידיעתם, להיכנס לעמוד ה- Facebook של RedSea Diving Festival וליטול חלק בתחרות בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן:"המשתתף/המשתתפים").

3. אופן ההשתתפות בתחרות 

3.1. במהלך תקופת התחרות, יוצג בעמוד ה- Facebook של RedSea Diving Festival פוסט הפעילות בו המשתתפים יתבקשו להעלות בתגובות לפוסט תגובה בה הם משלבים תמונה שלהם בבגדי צלילה ו/ או עם ציוד צלילה או שנירקול מכל סוג. התגובה המצחיקה והמקורית ביותר תזכה את מעלה התגובה בפרס.

3.2. מבין כל התגובות שתועלנה לפוסט הפעילות ולהאשטג הפעילות, תיבחר על ידי צוות השופטים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, התגובה שתימצא המצחיקה והמקורית ביותר, שתזכה את מעלה התמונה (סה"כ משתתף אחד), כמפורט להלן תחת קטגוריית "הפרס".

4. תנאי הסף להשתתפות בתחרות הם:

4.1. על המשתתפים להיות מעל גיל 13. למשתתפים מתחת לגיל 13, נדרשת הסכמת ההורים.

4.2. הרשמה לפסטיבל בעמוד ההרשמה באתר https://www.redseadivingfestival.com/registration

4.3 מובהר למען הסר ספק כי עובדי החברות הבאות (לרבות עובדי קבלן ו/ואו בני משפחותיהם, לרבות חברות הבת שלהן),  אינם רשאים להשתתף בתחרות: 

1.1.1. עובדי RedSea Diving Festival

לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, ילדים.

 

5. הפרס/ים

5.1. מבין כל התגובות שיועלו לפוסט הפעילות בעמוד ה-Facebook, צוות השופטים ייבחר, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את מעלה התגובה המצחיקה והמקורית ביותר, ויעניק לבעלי התגובות כאמור,  ספארי צלילה בעקבה ליומיים מתנת ווילדייב, לפי תנאיהם.

5.2. אין כפל פרסים, ניתן לזכות באחד.

5.3. הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר.

5.4. הזכייה בפרס מותנית בהשתתפות של לפחות 20 אנשים בתחרות.

5.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרס יהיה בהתאם לתנאי ווילדייב, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי.

6. אופן בחירת הזוכה

6.1. הודעה לזוכה בדבר זכייתו תישלח באמצעות תגובה לפוסט הפעילות בעמוד ה- Facebook של RedSea Diving Festival, בו הזוכה יתבקש לפנות ל-RedSea Diving Festival בהודעה פרטית בעמוד ה- Facebook לקבלת הפרס עם פרטי ההתקשרות שלו. תישלחנה שלוש הודעות לזוכה כאמור, בטווח של יום מיום שליחת הודעת הזכייה באמצעות תגובה בפוסט הפעילות בעמוד ה-Facebook. 

6.2. כן, תבוצע שיחה טלפונית עם הזוכה לתיאום קבלת הפרס. במידה ולא יענה הזוכה להודעות הזכייה כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, בתוך 2-3 ימים מיום שליחת ההודעה אליו באמצעות פוסט בעמוד ה-Facebook, תועבר הזכייה לחזקת RedSea Diving Festival, והיא זו שתחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מה ייעשה עם הזכייה. 

6.3. RedSea Diving Festival תהיה רשאית לעשות שימוש בתגובות אותם יעלו המשתתפים בפעילות וכן לפרסם את שמות הזוכים וכל המשתתפים בתגובה הזוכים בעמוד ה-Facebook וה-Instagram, לרבות פרטיהם של הזוכים בתחרות ואת התגובות שהועלו בהקשר לתחרות זו, באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר RedSea Diving Festival, כפי שתמצא לנכון. 

6.4. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמתם של המשתתפים בה לפרסום כאמור לעיל. RedSea Diving Festival תוכל להשתמש בתוכן שהתקבל בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה ללא צורך בעדכון מראש של המשתתפים, ו/או תמורה נוספת מעבר לפרס בו זכו המשתתפים. 

7. הענקת הפרס לזוכה

7.1. הפרס יינתן לזוכה באמצעות ווילדייב ולאחר העברת פרטיו אליהם ממארגני הפסטיבל

8. תנאים נוספים 

8.1. ההשתתפות בתחרות, על כל שלביה, הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של  RedSea Diving Festival ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. RedSea Diving Festivalלא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למשתתף עקב ו/או בקשר עם השתתפות או אי השתתפות בתחרות, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לתחרות ו/או כל הכרוך בכך.

8.2. המשתתף בתחרות מצהיר כי התגובה שתועלה על ידו לעמוד ה- Facebookהינה מקורית ונוצרה על ידו או על ידי מי מטעמו, כי הוא רשאי להעלותה וכי העלאתה עומדת בהוראות כל דין והוא אינו מפר זכויות של צד שלישי כלשהו.

8.3. RedSea Diving Festivalו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מעמוד ה-  Facebookכל תרשומת על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה של הפרת הוראות הדין ע"י המשתתף ו/או הפרת זכויותיו של צד שלישי כלשהו ע"י המשתתף ו/או אם נמצא על ידי RedSea Diving Festival ו/או מי מטעמה כי המשתתף בתחרות אינו ראוי להשתתף בה. 

8.4. אין להעלות תמונות או סרטונים או תגובות שפוגעות ב-RedSea Diving Festival, שירותיה ומוצריה.

8.5. המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לפרסום התגובה שתועלה על ידו בכל דרך, לרבות שימוש פרסומי ושיווקי בה, עבור RedSea Diving Festival בכל אמצעי התקשורת השונים, ללא כל תמורה למשתתף.

8.6. המשתתף יהא מנוע מלטעון כלפי RedSea Diving Festival כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגדה בכל הקשור לתחרות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.

8.7. ההשתתפות והזכייה בתחרות תלויים בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות. לפיכך, המשתתף בתחרות לא יהיה רשאי להעלות כלפי RedSea Diving Festival כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.

8.8. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון התחרות, תהא RedSea Diving Festival רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד RedSea Diving Festival ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.

8.9. הזכייה בתחרות הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

8.10. על אף האמור, RedSea Diving Festival תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את זהות מקבל הפרס, לפי בקשתו המפורשת של מקבל הפרס המקורי.

8.11. למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף 6.2 לעיל ו/או עקב העובדה שהזוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה ו/או במחדל)- תהא RedSea Diving Festival רשאית לערוך תחרות נוספת ו/או לחלק את הפרס למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס כלל, והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בתחרות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי RedSea Diving Festival ו/או למשתתף אחר ו/או בגין אי חלוקת פרס כאמור.

8.12. RedSea Diving Festival תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך וזאת מכל סיבה שהיא. 

8.13. RedSea Diving Festival תהא רשאית לערוך שינויים בכללי התחרות, לרבות שינוי הפרס, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

8.14. RedSea Diving Festival לא תהיינה אחראית בגין הפרס ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי RedSea Diving Festival ומעניקת הפרס בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. 

8.15. האחריות בגין הפרס ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס הינה על היצרן. 

8.16. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו ומצהיר כי RedSea Diving Festival לא תחוב בכל חבות כלפיו בגין כל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו בעקבות ההשתתפות בתחרות ו/או בעקבות פרסום שמו ו/או דמותו בהתאם לכללי התחרות והוא מוותר בזאת וויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג כלפי RedSea Diving Festival ו/או מי מטעמה.

8.17. RedSea Diving Festival תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תקופת התחרות, לשנות את הפרס בכל שלב של התחרות ולשנות את כללי התחרות בהודעה שתפורסם בעמוד ה- Facebook באמצעות תגובה לפוסט התחרות ועדכון פוסט מיוחד בעניין. המשתתף מסכים לכך שהודעה באתר הנ"ל תיחשב כהודעה מספיקה והולמת, ולא  תהיה לך כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור.

8.18. המשתתף מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו בתחרות הינה לצרכי שעשוע בלבד – תחרות שבה בחירת הזוכה כאמור נקבעת על-פי הכרעת צוות השופטים, כקבוע בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, כי הכרעת השופטים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

8.19. אם בתגובה מופיע/ משתתף קטין כהגדרתו בחוק העונשין, תשל"ז-1977, יש לקבל את הסכמת הוריו/אפוטרופסיו להעלאת התגובה ולתנאים אלה.

8.20. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

8.21. התחרות נערכת על-ידי RedSea Diving Festival, ולא על-ידי פייסבוק, ואין לפייסבוק כל קשר אליה.

8.22. המשתתף בתחרות מוזמן לברר פרטים או לבקש עזרה אודות תחרות זו בעמוד ה- Facebook.

בכבוד רב,

RedSea Diving Festival